HOME     |     home
House ProtectingTEISREADH TAIGHE
Dhe, beannaich an ce's na bheil ann
Dhe, beannaich mo cheile is mo chlann,
Dhe, beannaich an re a ta 'na m' cheann,
Is beannaich, a Dhe, laimhseachadh mo laimh;
An am domh eirigh's a mhaduinn mhoich,
Is laighe air leabaidh anamoich,
Beannaich m' eirigh's a mhaduinn mhoich,
Is mo laighe air leabaidh anamoich.

Dhe, teasruig an teach's an t-ardrach,
Dhe, coistrig a chlann mhathrach,
Dhe, cuartaich an spreidh's an t-alach;
Bi-sa fein na'n deigh's da'n taladh,
Duair dhireas ni ri frith's ri fruan,
Duair shineas mi a sios an suan,
Duair dhireas ni ri frith's ri fruan,
Duair shineas mi an sith gu suan

Collected in the Highlands of Scotland and

Translated by Alexander Carmichael from the Gaelic


'Feuch air fear coimhead Israil
       Cadal chan aom no suain.'

   (The Shepherd that keeps Israel
     He slumbers not nor sleeps.)

We hope you enjoyed this and go to the site whereyou can sample many of these ancient prayers and incantations. Very special thanks to A' Chiste Ghaidhlig for this material.