HOME     |     home
Sleeping Prayer


URNUIGH CHADAIL
Ta mi cur m' anama 's mo chorp
Air do chomaraig a nochd, a Dhe,
Air do chomaraig, Iosa Criosda,
Air do chomaraig, a Spioraid na firinne reidh.
An Triuir a sheasadh mo chuis,
Is nach cuireadh an cul rium fein.

Thus, Athair, tha caomh agus ceart,
Thus, a Mhic, thug air peacadh buaidh,
Thus, a Spioraid Naoimhe nam feart,
Da mo ghleidheadh an nochd o thruaigh;
An Triuir a dheanadh mo cheart
Mo ghleidheadh an nochd's gach uair.


Collected in the Highlands of Scotland and

Translated by Alexander Carmichael from the GaelicFide et amore
By faith and love'Feuch air fear coimhead Israil
       Cadal chan aom no suain.'

   (The Shepherd that keeps Israel
     He slumbers not nor sleeps.)