HOME     |     home
Prayers   |   Rune Before Prayer   |   Sleeping Prayer   |   Saint Patrick's Breastplate   |   Guiding Light   |   Desires   |   Gaelic Travelling Prayer   |   Way to Peace   |   Prayer for Protection   |   A Prayer of Saint Columba   |   Soul Peace   |   The Lord's Prayer   |   Prayer For Grace   |   Traveller's Prayer   |   Prayer of Saint Francis   |   Saint Theresa's Prayer   |   God Guide Me   |   Prayer for Humility   |   The Lightener of the Stars   |   Quietness   |   The Gifts of the Three   |   Prayer in the Midst of the Storm
The Lightener of the Stars

SORCHAR NAN REUL


Feuch Sorchar nan reul
Air corbha nan neul,
Agus ceolradh nan speur
Ri luaidh dha.

Tighinn le caithrim a nuas
Bho an Athair tha shuas,
Clar agus farcha nan duan
Ri seirm dha.

Chriosd, a chomairc mo ruin
Com nach togainn do chliu!
Ainglich is naomhaich chiuil
Ri luaidh dhut.

A Mhic Mhoire nam buadh,
Is fire finne-ghile snuadh,
Liom bu shon a bhi an cluan
Do shaoibhreis.

A Chriosda mo chaoimhe,
A Chriosda Chro-naoimhe,
Bithim gach la agus oidhche
Ri luaidh ort.
from  CARMINA GADELICA - Volume 1


Collectedted in the Highlands of Scotland and

Translated by Alexander Carmichael from the Gaelic

Fide et amore
By faith and love
'Feuch air fear coimhead Israil
       Cadal chan aom no suain.'

   (The Shepherd that keeps Israel
     He slumbers not nor sleeps.)